ផ្នែកខ្លះនៃទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកប្រែ សុំទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល

វីដេអូសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង

នាំចូលវេបសាយណាមួយដើម្បីឱ្យអ្នកបង្កើត Site.pro
របៀបបង្កើត Apple.com ក្នុងរយៈពេល 5 នាទី (ការបង្រៀន)
មើលវីដេអូពេញ
គេហទំព័រឆ្លើយតបដំបូងរបស់អ្នកក្នុងពីរបីនាទី

សំនួរញឹកញាប់

Payment is pending

Payment Issues

It means that we have no answer from the payment system yet. There could be no funds on your PayPal/Card or payment system is temporary not working. When the billing system charges you successfully - license starts working automatically.

"Reference not found" error while paying via PayPal

Payment Issues
If you get "Reference not found" error while paying via PayPal, please disable all tracking protection extensions on your browser.

Your payments are not accepted

Payment Issues
In this case, you need to contact your bank about account your credit cards connected with. There might be some limitations from your bank in this case (e.g. limitations on account in case of open dispute, lack of funds on the account, restriction on internet payments for certain countries, etc.). Your bank should provide you all the details of why your transactions are not allowed.