menu
Tin tức

Tham gia hội thảo trên web tiếp theo:

Tham gia hội thảo trên web của chúng tôi
March 1, 2pm UTC (3pm CET, 8am CST).
Tạo mới và hoàn tất cập nhật -- 10 min.
Q/A session — 20 min.
Video sẽ được đăng tải trên YouTube trong vòng 24h.
Skype for business link: https://meet.lync.com/borcov/filip/0Z1PPB60

Coming up soon:

  • Plugin list with more functions inside Site Builder (payment systems, social plugins, gallery,...)
  • Parallax scrolling
  • Các font chữ Google trong Site Builder
  • Hiệu ứng trong SIte.pro Site Builder
  • Vertical landing pages
  • Tạo hướng dẫn video mới
  • Tạo mới galleries