Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này
Tin tức

Tham gia hội thảo trên web tiếp theo:

Tham gia hội thảo trên web của chúng tôi
on May 30th, 2pm UTC (4pm CEST, 9am CDT).

Tạo mới và hoàn tất cập nhật -- 15 min.
- Builder 4 builder (customize your site builder);
- Plugins only for you;
- New Site.pro plugins;
- New languages in site builder;
- Website import from different builders;
- Try-publish-register.

Q/A session — 15 min.

Video sẽ được đăng tải trên YouTube trong vòng 24h.
Skype for business link: https://meet.lync.com/borcov-site/sales/8VR5L326

Coming up soon:

  • Plugin list with more functions inside Site Builder (payment systems, social plugins, gallery,...)
  • Parallax scrolling
  • Các font chữ Google trong Site Builder
  • Hiệu ứng trong SIte.pro Site Builder
  • Vertical landing pages
  • Tạo hướng dẫn video mới
  • Tạo mới galleries