Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Tin tức

Tham gia hội thảo trên web tiếp theo:

Tham gia hội thảo trên web của chúng tôi
February 18, 2pm UTC (4pm CEST, 9am CDT).

Tạo mới và hoàn tất cập nhật -- 15 min.
Q/A session — 15 min.

Video sẽ được đăng tải trên YouTube trong vòng 24h.
Skype for business link: https://meet.lync.com/borcov-site/sales/8HZ2QDT8

Coming up soon:

  • Ngôn ngữ mới trong xây dựng trang web
  • Plugin list with more functions inside Site Builder (payment systems, social plugins, gallery,...)
  • Parallax scrolling
  • Hiệu ứng trong SIte.pro Site Builder
  • Vertical landing pages
  • Tạo hướng dẫn video mới
  • Tạo mới galleries
  • Cập nhật Thương mại điện tử (hóa đơn, gửi hàng, thuế, cổng thanh toán mới)