Trợ giúp

Yếu tố

 1. Chèn yếu tố

  Chọn yếu tố Kéo thả yếu tố
  Chữ, Hình, Thư viện, Youtube, Bản đồ, Hình dáng, Line, Menu, Ngôn Ngữ

 2. Chỉnh sửa yếu tố

  Chọn yếu tố  Click đúp vào yếu tố

  Chọn yếu tố Chuột phải Properties

  Chọn yếu tố Click vào

 3. Xóa yếu tố

  Chọn yếu tố Xóa (bàn phím)

  Chọn yếu tố Chuột phải Xóa

  Chọn yếu tố Click vào  Xóa

 4. Khóa/ Đặt yếu tố

  Chọn yếu tố Chuột phải Khóa/ Đặt

  Chọn yếu tố Click vào  Khóa/ Đặt

Trang

 1. Khoản trị cấu hình trang

  Chọn Cài đặt SEO (Google Analytics)/ Background/ Kiểu/ Favicon/ Chiều rộng

 1. Đổi ngôn ngữ Trang thiết kế Website

  Chọn Ngôn ngữ Chọn ngôn ngữ

 1. Đổi nhãn menu

  Chọn Chuyển hưởng Chọn nhãn menu Click vào nhãn menu

Mẫu giao diện

 1. Lưu website

  Click Xuất bản  Lưu nháp/ Xuất bản/ Backup/Khôi phục

 2. Đổi giao diện

  Click Mới/Thiết lập lại  Đổi giao diện Chọn template