menu
Tin tức

Tham gia hội thảo trên web tiếp theo:

Tham gia hội thảo trên web của chúng tôi
March 1, 2pm UTC (3pm CET, 8am CST).
Tạo mới và hoàn tất cập nhật -- 10 min.
Q/A session — 20 min.
Video sẽ được đăng tải trên YouTube trong vòng 24h.
Skype for business link: https://meet.lync.com/borcov/filip/0Z1PPB60

Coming up soon:

  • Nơi mua bán với nhiều hàm chức năng Site Builder (hệ thống thanh toán, các plugin xã hội, thư viện hình ảnh,...)
  • Tùy biến Builder - sử dụng các plugin được lựa chọn, xây dựng website theo chủ đề
  • Parallax scrolling
  • Các font chữ Google trong Site Builder
  • Hiệu ứng trong SIte.pro Site Builder
  • Site builder Plugins for: Hosting Controller, Webmin, Atomia, ISPBilling
  • Vertical landing pages
  • Tạo hướng dẫn video mới
  • Tạo mới galleries