Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Tin tức

Tham gia hội thảo trên web tiếp theo:

Tham gia hội thảo trên web của chúng tôi
January 23, 3pm UTC (4pm CET, 10am CDT).

Tạo mới và hoàn tất cập nhật -- 15 min.
Q/A session — 15 min.

Video sẽ được đăng tải trên YouTube trong vòng 24h.
Skype for business link: https://meet.lync.com/borcov-site/sales/061VH51S

Coming up soon:

  • New languages in site builder
  • Trí tuệ nhân tạo: trang web tuyệt đối (không có lưới) trở nên nhạy cảm mà không có bất kỳ hành động bổ sung nào (không ai có tính năng này trên Internet ngay bây giờ)
  • New content templates (“About Us”, “Our team”, “Contact Us”, ...)
  • Parallax scrolling
  • Hiệu ứng trong SIte.pro Site Builder
  • Site Builder Plugins for: Webmin, Atomia, ISPBilling
  • Vertical landing pages
  • Tạo hướng dẫn video mới
  • Tạo mới galleries
  • E-commerce update (invoices, delivery, tax, new payment gateways)