Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Tin tức

Gặp gỡ nhóm Site.pro tại CloudFest:

March 14-19, 2020, Europa-Park, Rust, Germany.
Site.pro booth ID: R12
Bộ mã chuẩn (không giới hạn):eVQ5av9r
Schedule a personal meeting with Site.pro team member here

Tham gia hội thảo trên web tiếp theo:

Tham gia hội thảo trên web của chúng tôi
May 12, 3pm UTC (4pm CET, 10am CDT).

Tạo mới và hoàn tất cập nhật -- 15 min.
Q/A session — 15 min.

Video sẽ được đăng tải trên YouTube trong vòng 24h.
Skype for business link: https://meet.lync.com/borcov-site/sales/8HZ2QDT8

Coming up soon:

  • Ngôn ngữ mới trong xây dựng trang web
  • Trí tuệ nhân tạo: trang web tuyệt đối (không có lưới) trở nên nhạy cảm mà không có bất kỳ hành động bổ sung nào (không ai có tính năng này trên Internet ngay bây giờ)
  • Parallax scrolling
  • Hiệu ứng trong SIte.pro Site Builder
  • Website Builder Plugins for: Webmin, Atomia, ISPBilling
  • Vertical landing pages
  • Tạo mới galleries
  • New blocks and predesigned elements in website builder