Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Tổng quan thị trường | Các nhà xây dựng trang web phổ biến nhất / Joomla

Thông tin được trình bày bên dưới nhằm mục đích thông báo cho mọi người về các tính năng của sản phẩm Site.pro. Dữ liệu không nhằm mục đích so sánh chi tiết Site.pro với các builder khác. Điều này không thể được hiểu là một sự so sánh hoàn toàn, khách quan, và sản phẩm Site.pro đó bởi tất cả các tính năng đều tốt hơn.

Quay lại danh sách
Joomla Site.pro
Dung lượng đĩa 200 MB Không giới hạn
Domain tùy chọn
cho gói Miễn phí 
Không giới hạn Menu Items
Price ($/year)
cho gói Miễn phí
Miễn phí 29.40
Cổng thanh toán Thương mại điện tử  34
Nhập Website
Không quảng cáo
cho gói Miễn phí
Ngôn ngữ 65 44
Responsive design
Ping 112 ms 94 ms
SEO 60% 100%
Easy to use 40% 100%
Thị trường
Gói miễn phí
Website Joomla Site.pro
Nếu bạn đã tìm thấy bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng e-mail sau đây: sales@site.pro.
Thông tin đã được cập nhật.: 2017-06-12.

How to Export Website from Joomla and Import it to Site.pro

P.S. Do you want to use this technology for your hosting company?