ផ្នែកខ្លះនៃទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកប្រែ សុំទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល

គំរូ: ថាមពល

  ថាមពល

  ថាមពលកកើតឡើងវិញ

  ថាមពល

  ថាមពលកកើតឡើងវិញទីពីរ

  ថាមពល

  ថាមពលរលក

  ថាមពល

  ថាមពលអេកូ

  ថាមពល

  ថាមពល​ខ្យល់

  ថាមពល

  ប្រភព​ថាមពល