ផ្នែកខ្លះនៃទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកប្រែ សុំទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល

អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំ

ចូល