Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Giá

License

Chọn license loại Miễn Phí, Premium hoặc Enterprise

Servers/ÍP

Nhập số servers/IPs mà bạn định dùng Site Builder
Giảm giá {{chosenType.id != 1 ? discountIpsRounded : 0}}%

Chu kỳ

Chọn chu kỳ cho lisence(s) của bạn
Giảm giá {{(chosenPlan && !planNoDiscount) ? chosenPlan.savings : 0}}%
 
{{totals().total | price}}
{{totals().subTotal | price}}, Lưu {{totals().save | price}}
Bạn sẽ có không giới hạn số websites trên {{ipsCount ? ipsCount : 0}} server (-s)

Miễn phí

$0/tháng

 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
Template mới nhất và cập nhật
Templates
60+
Domain tùy chọn
Logo tùy chọn
Gỡ bỏ Custom Logo từ footer badge
Không có nút thay đổi liên kết trên Toolbar
Kiểm tra phiên bản với Domain của bạn
Tùy chỉnh tiêu đề plugin và icon trong panel
Tự động backup Builder Files
Chỉnh sửa Gói
clear
Chỉnh sửa Plugin
clear
Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
clear
Private Plugins
clear
Builder White Label

Premium

$9.95/tháng

 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
 • -
 • Cac hàm xây dựng nâng cao + "MarketPlace"
 • Builder White Label
Template mới nhất và cập nhật
Templates
190+
Domain tùy chọn
Logo tùy chọn
Gỡ bỏ Custom Logo từ footer badge
Không có nút thay đổi liên kết trên Toolbar
Kiểm tra phiên bản với Domain của bạn
Tùy chỉnh tiêu đề plugin và icon trong panel
Tự động backup Builder Files
Chỉnh sửa Gói
From 5 licenses
Chỉnh sửa Plugin
From 5 licenses
Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
From 5 licenses
Private Plugins
clear
Builder White Label

Doanh nghiệp

$19.95/tháng

 • Các chức năng xây dựng cơ bản
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
 • -
 • Cac hàm xây dựng nâng cao + "MarketPlace"
 • Builder White Label
 • -
 • Builder được lưu trữ trên server của bạn
 • Tùy chỉnh templates
Template mới nhất và cập nhật
Templates
190+
Domain tùy chọn
Logo tùy chọn
Gỡ bỏ Custom Logo từ footer badge
Không có nút thay đổi liên kết trên Toolbar
Kiểm tra phiên bản với Domain của bạn
Tùy chỉnh tiêu đề plugin và icon trong panel
Tự động backup Builder Files
Chỉnh sửa Gói
From 5 licenses
Chỉnh sửa Plugin
From 5 licenses
Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
From 5 licenses
Private Plugins
From 5 licenses