Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Giá

License

Chọn license loại Miễn Phí, Premium hoặc Enterprise

Servers/ÍP

Nhập số servers/IPs mà bạn định dùng Site Builder
Giảm giá {{chosenType.id != 1 ? discountIpsRounded : 0}}%

Chu kỳ

Chọn chu kỳ cho lisence(s) của bạn
Giảm giá {{(chosenPlan && !planNoDiscount) ? chosenPlan.savings : 0}}%
 
{{totals().total | price}}
{{totals().subTotal | price}}, Lưu {{totals().save | price}}
Bạn sẽ có không giới hạn số websites trên {{ipsCount ? ipsCount : 0}} server (-s)

Miễn phí

$0/tháng

 • User websites located on hosting servers
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
Template mới nhất và cập nhật
Templates
20+
Các chức năng xây dựng cơ bản
Technical support
Domain tùy chọn
Logo tùy chọn
Gỡ bỏ Custom Logo từ footer badge
Không có nút thay đổi liên kết trên Toolbar
Kiểm tra phiên bản với Domain của bạn
Tùy chỉnh tiêu đề plugin và icon trong panel
Tự động backup Builder Files
Chỉnh sửa Gói
clear
Chỉnh sửa Plugin
clear
Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
clear
Nginx (also supports PHP-FPM)
clear
2nd line support
clear
Add feature to backlog
clear
Private Plugins
clear
Individual end user support (1 ticket per 5 IPs)
clear
Add feature to roadmap
clear
UX audit (on request)
clear
Custom partnerships
clear
Builder White Label

Premium

$9.95/tháng

 • User websites located on hosting servers
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
 • -
 • Cac hàm xây dựng nâng cao + "MarketPlace"
 • Builder White Label
Template mới nhất và cập nhật
Templates
190+
Các chức năng xây dựng cơ bản
Technical support
Domain tùy chọn
Logo tùy chọn
Gỡ bỏ Custom Logo từ footer badge
Không có nút thay đổi liên kết trên Toolbar
Kiểm tra phiên bản với Domain của bạn
Tùy chỉnh tiêu đề plugin và icon trong panel
Tự động backup Builder Files
Chỉnh sửa Gói
From 5 IPs
Chỉnh sửa Plugin
From 5 IPs
Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
From 5 IPs
Nginx (also supports PHP-FPM)
From 5 IPs
2nd line support
From 5 IPs
Add feature to backlog
From 5 IPs
Private Plugins
clear
Individual end user support (1 ticket per 5 IPs)
From 15 IPs
Add feature to roadmap
From 15 IPs
UX audit (on request)
From 15 IPs
Custom partnerships
clear
Builder White Label

Doanh nghiệp

$19.95/tháng

 • User websites located on hosting servers
 • Không giới hạn website cho một hosting IP
 • -
 • Cac hàm xây dựng nâng cao + "MarketPlace"
 • Builder White Label
 • -
 • Builder được lưu trữ trên server của bạn
 • Tùy chỉnh templates
Template mới nhất và cập nhật
Templates
190+
Các chức năng xây dựng cơ bản
Technical support
Domain tùy chọn
Logo tùy chọn
Gỡ bỏ Custom Logo từ footer badge
Không có nút thay đổi liên kết trên Toolbar
Kiểm tra phiên bản với Domain của bạn
Tùy chỉnh tiêu đề plugin và icon trong panel
Tự động backup Builder Files
Chỉnh sửa Gói
From 5 IPs
Chỉnh sửa Plugin
From 5 IPs
Toolbar customization (Unique icons, colors, theme)
From 5 IPs
Nginx (also supports PHP-FPM)
From 5 IPs
2nd line support
From 5 IPs
Add feature to backlog
From 5 IPs
Private Plugins
From 5 IPs
Individual end user support (1 ticket per 5 IPs)
From 15 IPs
Add feature to roadmap
From 15 IPs
UX audit (on request)
From 15 IPs
Custom partnerships
From 100 IPs