Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Ý tưởng Builder của bạn InterWorx

Nhãn trắng

Tính năng sản phẩm

Plugin cho InterWorx. Hướng dẫn Cài Đặt.

Chỉ mất InterWorx phút nữa và plugin sẽ xuất hiện trong CustomPanel của khách hàng bạn.

Installation / Update

  1. Open InterWorx server console and login as root.
  2. Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

Uninstallation

  1. Open InterWorx server console and login as root.
  2. Execute installation command:
    [code will appear after you or sign up]

Giới thiệu InterWorx

InterWorx Hosting Control Panel là một web hosting và phần mềm quản lý hệ thống server linux mà cung cấp các công cụ quản lý cho admin server và công cụ hỗ trợ giám sát website dành cho người dùng cuối.