ផ្នែកខ្លះនៃទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកប្រែ សុំទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល

គេហទំព័រ Builder ល្អបំផុតសម្រាប់ Custom Panel របស់អ្នក

100% White Label

លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

Plugin for Custom Panel. API for plugin.

If you have your own system for hosting management then you can implement your own plugin which will communicate with site builder by API. For more information click here.