Một số phần của trang này chưa được dịch, xin lỗi bạn về sự bất tiện này

Nó hoạt động thế nào

Cloud or On-Premises

Cloud Chủ sỡ hữu website IP1, IP2, ... Site.pro Cloud Nhãn trắng Logo của bạn Công khai 95% HTML / 5% PHP On-Premises Chủ sỡ hữu website IP1, IP2, ... Nhãn trắng Logo của bạn Công khai 95% HTML / 5% PHP

Thông tin hệ thống

All published websites 100% are located in Hosting Provider's data center.

  • Site.pro builder plugin should be installed on hosting control panel by using Plugin installation documentation.
    This action adds Site.pro button with your icon and title (white-label option) for your end customers (see how plugin works in more details).
  • To have the builder 100% located in your data center, Site.pro builder should be installed on your server by using Builder installation documentation.
  • After installation, end customer access the website builder by clicking the builder icon on your hosting control panel.
  • After pressing "Publish" button by your client, Site.pro builder connects to your hosting control panel and transfers final website files to customer's WEB space (see how publication works in more details).

Kiến nghị cho Builder Server (On-Premises)

[Phần cứng]
CPU: 2GHz
RAM: 2048MB
Storage (HDD or SSD): 20 GB (it can vary depending on number of customers using site builder) (see how the space can be optimized).
(Đây là đề nghị yêu cầu phần cứng, tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng vẫn có thể chạy tốt với một nữa yêu cầu hoặc thậm chí là ít hơn.)

[OS]
Ubuntu / Debian / CentOS / Windows (sẽ làm việc trên bất cứ hệ điều hành nào khác)

[Phần mềm]
Apache 2.2 (hoặc mới hơn) (modules: rewrite (viết lại từ .htaccess cần phải được kích hoạt), headers)
PHP 5.3.6 (hoặc mới hơn) (các phần mở rộng: gd (version 2+), exif, sqlite, pdo, pdo_mysql, pdo_sqlite, json, curl, mbstring, iconv, xml, openssl, zlib, zip, ionCube Loader)
MySQL 5.5 (hoặc mới hơn)
(see requirements in more details)

Published websites require PHP 5.3.6 and Apache 2.2 too.

Builder can also be run on nginx but an extra configuration is required. Please follow this documentation page for more details: https://site.pro/vi/Cho-Hostings/Tài-liệu/Builder-installation-update/#requirements/nginx
Other combinations are also available:

  • Builder on LiteSpeed server
  • nginx proxy → Apache
  • nginx proxy → LiteSpeed

Builder can also be installed on any hosting panel on any account, e.g. cPanel, Plesk, DirectAdmin, ISPmanager, etc.

Cho Hostings

1 Đăng ký trên Site.pro
keyboard_arrow_right
2 Tải plugin cho panel của bạn
keyboard_arrow_right
3 Cấu hình plugin trên panel của bạn
keyboard_arrow_right
4 Tận hưởng với những khách hàng vui vẻ của bạn

Dành cho nhà cung cấp hosting cho khách hàng

1 Đăng nhập vào Control Panel
keyboard_arrow_right
2 Ấn "Site Builder" để tạo mới website
keyboard_arrow_right
3 Xây dựng website và nhấn "Publish"
keyboard_arrow_right
4 Website đã hoạt động
Tồn tại trên hosting của nhà cung cấp máy chủ